-

-

polina: - 2018 1. ""-. 19.08.2018. 2 : (Marlo von Baccara/ Boney M Super Agent) : (Landos vom Quartier Latin/ Zavist Bogov Je T`Aime) Line-breeding - 5 generations 5 - 3............................................... in VA1 Zamp vom Thermodos - : 8-911-027-17-72 1 2 3 4 5 6 : www.zavistbogov.ru

- 228, : 1 2 3 4 5 6 All

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )


polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

.23: ,

.23: polina : (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist` Bogov Zonda Revolution) !

polina:

polina: 3 ! (Idol vom Welsetal/ )

polina: -? 3 ! (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina:

polina: Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

polina: Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

polina: !!! Zavist Bogov LUXURY (16 sg BSZS-2012 VA1 SWISS SIEGER-2013 Patrick vom Grabfeldgau / 25sg BSZS-2014 Boney M Super Agent)

polina: : Zavist Bogov Malkin (Groovy di Casa Massarelli/ Zavist Bogov Ekholm) : Zavist Bogov Nifertiti (Furbo degli Achei/ Vlaterfolg Gloria)

polina: : Zavist Bogov Malkin (Groovy di Casa Massarelli/ Zavist Bogov Ekholm) : Zavist Bogov Nifertiti (Furbo degli Achei/ Vlaterfolg Gloria)

polina: 5,5 : Zavist Bogov Zamp (Fanto del Ceresio/ Zavist` Bogov Stella) : Zavist Bogov Tornado (Bingo vom Kapellenberg/ Zavist` Bogov Nifertiti)

polina: 5,5 : Zavist Bogov Zamp (Fanto del Ceresio/ Zavist` Bogov Stella) : Zavist Bogov Tornado (Bingo vom Kapellenberg/ Zavist` Bogov Nifertiti)

polina:

polina: - - !!! !!!

polina: - Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution)

.23: polina : - Zavist Bogov Monza (Pinto vom Turkenkopf/ Zavist Bogov Zonda Revolution) , ,

polina: : Zavist Bogov Malkin (Groovy di Casa Massarelli/ Zavist Bogov Ekholm) : Zavist Bogov Nifertiti (Furbo degli Achei/ Vlaterfolg Gloria)

polina: (Idol vom Welsetal/ )

polina:

polina:

polina: : VA Idol vom Welsital (Quenn) : VA (Remo)

polina: : VA Idol vom Welsital (Quenn) : VA (Remo)

polina: : VA Idol vom Welsital (Quenn) : VA (Remo)

polina: : VA Idol vom Welsital (Quenn) : VA (Remo)

polina: 13 . . - '

polina: 3